Στηθαία, κιγκλιδώματα & χειρολισθήρες (κουπαστές)

Στηθαία, κιγκλιδώματα & χειρολισθήρες (κουπαστές)

Στηθαία, κιγκλιδώματα & χειρολισθήρες (κουπαστές) 1125 1500 Μηχανικοί | Κρίτων O.E. Kriton

Οι εξώστες, οι ημιϋπαίθριοι χώροι, οι κλίμακες, τα βατά δώματα και όλα τα βατά δάπεδα που η στάθμη τους βρίσκεται σε ύψος μεγαλύτερο από 1,00 μ. από τον περιβάλλοντα γειτονικό χώρο, πρέπει να περιβάλλονται από στηθαία κατάλληλα για προφύλαξη των ατόμων από πτώση. Τα στηθαία μπορεί να είναι συμπαγή ή μη συμπαγή ή συνδυασμός των δύο αυτών μορφών.

Το ύψος των στηθαίων πρέπει να είναι τουλάχιστο 1,00 μ. και μετριέται σε κάθε σημείο του από την αντίστοιχη στάθμη του τελειωμένου δαπέδου. Στις κλίμακες το ύψος αυτό μετριέται από το πάτημά των βαθμίδων κατακόρυφα από την ακμή της βαθμίδας.

Το ύψος των συμπαγών στηθαίων δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερο από 1,20 μ. Στα στηθαία που δεν είναι αποκλειστικά συμπαγή, η επιφάνεια από το δάπεδο μέχρι το απαιτούμενο ύψος πρέπει να εφοδιάζεται με ενδιάμεσα στοιχεία, όπως ράβδους, πλέγματα, άθραυστα πετάσματα, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζονται τα ακόλουθα:

  • Να μην προκύπτουν διάκενα κατακόρυφου ύψους μεγαλύτερου του 0,25 του μ., εκτός αν το οριζόντιο μήκος τους είναι μικρότερο του 0,15 του μ., οπότε δεν υπάρχει περιορισμός στο κατακόρυφο ύψος των διάκενων.

  • Να μην προκύπτουν διάκενα οριζόντιου μήκους μεγαλύτερου του 0,15 του μ., εκτός αν το κατακόρυφο ύψος τους είναι μικρότερο του 0,25 του μ., οπότε δεν υπάρχει περιορισμός στο οριζόντιο μήκος των διάκενων.

Στα ειδικά κτίρια όπου συχνάζουν παιδιά (σχολεία, μουσεία κλπ.), επιβάλλονται οι πιο κάτω περιορισμοί:

  • Απαγορεύεται το στηθαίο να κατασκευάζεται με οριζόντια στοιχεία που μπορούν να αποτελέσουν κλίμακα ανόδου.

  • Η κατακόρυφη διάσταση του διάκενου δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη του 0,15 μ.

Στα κτίρια και στις δομικές κατασκευές πρέπει να τοποθετείται χειρολισθήρας τουλάχιστον στη μία πλευρά κάθε κλίμακας και κάθε ράμπας που έχει κλίση μεγαλύτερη από 6%. Σε κλίμακες με ελεύθερο πλάτος μεγαλύτερο από 1,20 μ., πρέπει να τοποθετούνται χειρολισθήρες και στις δύο πλευρές τους. Τα πλατύσκαλα δεν είναι υποχρεωτικό να έχουν χειρολισθήρες.

Οι χειρολισθήρες τοποθετούνται σε ύψος τουλάχιστο 0,75μ. και όχι σε ύψος μεγαλύτερο από 1,00μ. Στις κλίμακες το ύψος αυτό μετριέται από το πάτημα των βαθμίδων κατακόρυφα από την ακμή της βαθμίδας.

Οι χειρολισθήρες πρέπει να έχουν μορφή που να επιτρέπει συνεχές γλίστρημα του χεριού πάνω σε αυτούς. Προς την εξωτερική πλευρά κάθε χειρολισθήρα και σε όλο το μήκος του πρέπει να υπάρχει ελεύθερο διάστημα μεταξύ αυτού και οποιασδήποτε κατασκευής τουλάχιστο 0,05μ.

Στην πολιτική που διαβάζετε θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τα Cookies που χρησιμοποιούμε, ορισμένες φορές η χρήση αυτών μπορεί να σχετίζεται με την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων, σας καλούμε λοιπόν να ανατρέξετε στην αντίστοιχη Πολιτική Απορρήτου, όπου θα βρείτε σχετικές πληροφορίες για τον τρόπο συλλογής, επεξεργασίας, χρήσης αυτών, καθώς και να ενημερωθείτε σχετικά με τα δικαιώματα σας.

Διαβάστε Περισσότερα

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Analytics tracking code.
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Fonts.
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Maps.

Πολιτική Απορρήτου

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies. Καθορίστε τις προτιμήσεις απορρήτου σας ή/και συμφωνήστε με τη χρήση των cookies.